Data, analyser, planer & politikker

Herunder er der links til diverse materiale med relevans i forhold til udarbejdelse af ny infrastrukturplan for Randers kommune. Giv mig et praj, såfremt du savner materiale.

Du kan afgive høringssvar til forslaget til Infrastrukturplan 2020 med tilhørende miljøvurdering frem til og med torsdag den 21. januar 2021.

Infrastrukturplan 2020, der er fremlagt i offentlig høring.
Forvaltningens Powerpoint oplæg til byråd og politiske udvalg.
Trafik på Randers bro. Hvornår og hvor mange?
Samfundsøkonomisk analyse af Klimabroen (det er en super god forretning idet trafik og klimasikring samtænkes)
Den Nationale Cyklistundersøgelse fortæller om cyklisters tilfredshed med cykelforhold i Randers kommune
Oversigt over vejklasser lige fra stier til statsfeje. OBS Du kan også se veje, der påtænkes privatiseres
Infrastrukturplan 2008. Se hvilke projekter, der var vigtige for 12 år siden, og tjek listen i forhold hvad der er lavet.
Mobilitetspolitik med fokus på fremkommelighed for alle og klimavenlig transport
Hvor megen trafik er der på de forskellige veje? Det kan du se via KomSe
Samfundsøkonomisk analyse af en østlig forbindelse over Randers Fjord
KommuneAtlas indeholder oplysninger om vejnettet, bilparken, transportvaner, pendling – til/fra arbejde, vejenes tilstand og trafiksikkerhed i de enkelte kommuner.
Trafikudvikling på b.la. E45
Pendling afstande og ind/ud pendling af Randers kommune
Katalog med projekter prioriteret indenfor fem forskellige temaer.
Trafik på strækninger – dog alene statsveje
Hvor er det utrygt at cykle? Kortet her viser over 200 indberetninger fra cyklister om utrygge steder i Randers kommune
Transportministeriet har opdateret de såkaldte Transportøkonomiske enhedspriser for cykling. Samfundet sparer 8 kr. pr. cyklet km.
Randers Kommune forventes at bruge 86,6 mio. kr. på busser i 2021. Se her hvad pengene går til.
Bruttoindtægten fra parkering er knap 10 mio. kr. Se FDM’s analyse og kommentarer.
Se real time og historiske data fra cykeltællere ved Stibroen, Den Blå Bro og Hobrovej